Наукова діяльність

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ СПІВРОБІТНИКАМИ ВІДДІЛЕННЯ
 1. Дослідити механізми впливу епідуральної електростимуляції на відновлення функції спинного мозку при його травматичному ушкодженні. (2010 - 2012рр. )
 2. Дослідити вплив прогеніторних клітин на перебіг запально-дегенеративних уражень ЦНС та розробити диференційовані методи їх лікування. ( 2010 - 2012 рр.)
 3. Дослідити механізми формування патологічної функціональної активності мотонейронів спинного мозку при розвитку синдрому посттравматичної спастичності (2010-2012 рр.)
 4. Дослідити ефективність направленого диференціювання фетальних нейрональних стовбурових клітин по ГАМК-ергічному типу in vitro (2010-2012 рр.)
 5. Розробити диференційовані методи хірургічного лікування левадопа-індукованих рухових розладів (2010-2012 рр.)
 6. Розробити і впровадити імплантовані засоби для довготривалої реґіонарної інфузфійної фармакотерапії при демієлінізуючих і дегенеративних захворюваннях нервової системи (2010-2012 рр.)
 7. Провести оцінку ефективності нейрохірургічного етапу у вторинній профілактиці та комплексному лікуванні мозкового інсульту в Україні (2010-2012 рр.)

ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ

 1. Патент України на корисну модель №50725 МПК: А61В17/00 «Заявлено 01.12.2009». «Опубліковано 25.06.2010. – Бюл. №12, 2010р.». «Спосіб лікування хворих на прогресуючу м’язову дистрофію трансплантацією міобластів ембріона людини». Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Маркова О.В.
 2. Патент України на корисну модель №60380 МПК: А61B17/00 «Заявлено 01.12.2009». «Опубліковано 25.06.2011. – Бюл. №12, 2011р.». «Спосіб лікування спастичності у нижніх кінцівках». Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я., Пічкур Л.Д.
 3. «Опубліковано 10.06.2011. – Бюл. №11, 2011р.». «Спосіб лікування рухових порушень у хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку». Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я., Третяк І.Б.
 4. Патент України на корисну модель №60378 МПК: А61B17/00 «Заявлено 01.12.2009». «Опубліковано 25.06.2011. – Бюл. №12, 2011р.». «Спосіб оцінки якості життя у хворих із наслідками травматичних ушкоджень спинного мозку». Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я.
 5. Патент України на корисну модель №60379 МПК: А61B17/00 «Заявлено 01.12.2009». «Опубліковано 25.06.2011. – Бюл. №12, 2011р.». «Спосіб лікування дисфункції сечового міхура у хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку». Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я.
 6. Патент України на корисну модель №61938 МПК: А61N1/00 A61N 7/00 «Заявлено 23.11.2010». «Опубліковано 10.08.2011. – Бюл. №15, 2011р.». «Спосіб лікування хворих з больовими нейрокомпресійними спондилогенними синдромами». Цимбалюк В.І., Попова І.Ю., Степаненко І.В., Бондар Т.С., Лихачова Т.А.

Список наукових праць співробітників відділення відновлювальної нейрохірургії, опублікованих за  2011 рік.

Н А У К О В І   П Р А Ц І
 1. В.І.Цимбалюк, Є.С.Ярмолюк Механізми ендогенного ангіогенезу при ішемічному інсульті //Укр. невролог. журн. – 2011. - №1 (18). – С.5-14.
 2. Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я. Застосування методу епідуральної електростимуляції у відновному хірургічному лікуванні хворих з наслідками травматичного ушкодження шийних сегментів спинного мозку //Укр. нейрохірург. журнал. – 2011. - №1. – С.36-43.
 3. Цымбалюк В.И., Зозуля Ю.А. Селективная фасцикулотомия и нейростимуляция в лечении спастичности кисти //Укр. нейрохірург. журнал. – 2011. - №1. – С.60-65.
 4. Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я. Результати хірургічного лікування спастичності та невропатичного больового синдрому у хворих з наслідками травматичного ушкодження шийних сегментів спинного мозку //Укр. невролог. журн. – 2011. - №2 (19). – С.73-79.
 5. В.І.Цимбалюк, В.В.Медведєв Нейрогенні стовбурові клітини у неврології та нейрохірургії //Журн. НАМН України. – 2011. - №.1. – Том 17. - С.76-80.
 6. Цимбалюк В.І., Чекман І.С., Кремець К.Г. Перспективи використання нанотехнологій в нейрохірургії  //Укр. нейрохірург. журнал. – 2011. - №2. – С.4-8.
 7. Цимбалюк В.І., Шамаєв М.І., Малишева Т.А., Цимбалюк Ю.В., Медведєв В.В. Моделювання травматичного пошкодження інтракраніального відділу зорового нерва кроля  //Укр. нейрохірург. журнал. – 2011. - №2. – С.42-45.
 8. В.І.Цимбалюк, М.О.Марущенко, О.І.Троян Назавжди в нашій памяті. До 91-ї річниці від дня народження академіка А.П.Ромоданова //Укр. невролог. журн. – 2011. - №3 (20). – С.115-118.
 9. Цымбалюк В.И., Пичкур Л.Д. Нейрохирургия при двигательных нарушениях //Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения. – 2011. – 3(11). – С.22-27.
 10. Цимбалюк В.І., Зозуля Ю.А., Ніколаєнко Т.О., Каптелов М.І., Сисенко І.В., Лікування спастичності кисті з використанням ботулотоксину А і селективної фасцикулотомії //Укр. нейрохірург. журнал. – 2011. - №3. – С.10-13.
 11. Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я. Результати відновного хірургічного лікування хворих з наслідками повного ушкодження спинного мозку //Укр. нейрохірург. журнал. – 2011. - №3. – С.14-21.

ТЕЗИ
 1. Цымбалюк В.И., Марущенко М.О. Академик А.П.Ромоданов (1920-1993 гг.) – основатель нейрохирургичкской школы в Украине // приложение к научно-практическому журналу «Нейрохирургия и неврология детского возроста». – 2011. - Ш Всероссийская конференция по детской нейрохирургии. – 2011. - №2 (28). – С.257-258.
 2. Цымбалюк В.И., Нелепин С.Н., Никифорова А.Н., Сапон Н.А. Факторы, способствующие развитию хронического невропатического болевого синдрома при  травматическом поражении нервов конечностей //«Поленовские чтения»: материалы Х Юбилейной Всерос. наукч.-практ. конф., 19-22 апр. 2011 г., Санкт-Петербург. – С.245-246.
 3. Цымбалюк В.И., Нахаба А.А., Гридина Н.Я. Способ крупнолоскутной краниотомии у млекопитающих с экстракорпоральным сохранением удаленного большого фрагмента свода черепа (костного лоскута) и с размещением латексных прокладок между твердой мозговой оболочкой и lamina vitrea черепа, а также между надкостницей черепа и galeа aponeurotica м. оccipitofrontalis в проекции операционной раны //«Поленовские чтения»: материалы Х Юбилейной Всерос. наукч.-практ. конф., 19-22 апр. 2011 г., Санкт-Петербург. – С.195.
 4. Цимбалюк В.І., Нелєпін С.М., Сапон Д.М., Сапон М.А. Варіанти розвитку больового синдрому при травматичному пошкодженні нервів кінцівок //Конференція нейрохірургів України (Судак, АР Крим, 14-16 вересня 2011 року). Тези доповідей //Київ, Експрес Поліграф, 2011. – С.55.
 5. Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Зінькевич Я.П., Попов А.О.,Дічко С.М., Канайкін О.М. Передня скронева лобектомія як метод хірургічного лікування скроневої епілепсії //Конференція нейрохірургів України (Судак, АР Крим, 14-16 вересня 2011 року). Тези доповідей. - Київ, Експрес Поліграф, 2011. – С.56.
 6. Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Попов А.О., Медведєв Ю.М., Зінькевич Я.П., Дічко С.М., Попова І.Ю. Стереотаксична таламотомія як метод вибору при хірургічному лікуванні хвороби Паркінсона //Конференція нейрохірургів України (Судак, АР Крим, 14-16 вересня 2011 року). Тези доповідей. - Київ, Експрес Поліграф, 2011. – С.56.
 7. Цимбалюк В.І., Чеботарьова Л.Л., Татарчук М.М., Сулій Л.М., Богомаз Г.І. Діагностика та методи лікування невропатії ліктьового нерву при синдромі кубітального каналу //Конференція нейрохірургів України (Судак, АР Крим, 14-16 вересня 2011 року). Тези доповідей. - Київ, Експрес Поліграф, 2011. – С.57.
 8. Цимбалюк В.І., Розуменко В.Д., Главацький О.Я., Зінькевич Я.П., Костюк К.Р., Малишева Т.А., Попов А.О., Медведєв Ю.М., Дічко С.М. Стереотаксична біопсія в діагностиці вогнищевих уражень головного мозку: 338 спостережень //Конференція нейрохірургів України (Судак, АР Крим, 14-16 вересня 2011 року). Тези доповідей. - Київ, Експрес Поліграф, 2011. – С.57.
 9. Цимбалюк В.І., Орлов Ю.О., Пічкур Л.Д., Пічкур О.Л. Перші результати нейрохірургічного лікування хворих з симптоматичною епілепсією, обумовленою субкортикальною гетеротопією //Конференція нейрохірургів України (Судак, АР Крим, 14-16 вересня 2011 року). Тези доповідей. - Київ, Експрес Поліграф, 2011. – С.58.
 10. Чеботарьова Л.Л., Цимбалюк В.І., Сулій Л.М., Татарчук М.М. Використання когнітивних викликаних потенціалів для об’єктивізації оцінки мнестичних порушень у хворих з цереброваскулярною патологією//Конференція нейрохірургів України (Судак, АР Крим, 14-16 вересня 2011 року). Тези доповідей. - Київ, Експрес Поліграф, 2011. – С.59.
 11. Чувашова О.Ю., Цымбалюк В.И., Розуменко В.Д., Грязов А.Б. Радиохирургия внутричерепных очагов поражений с применением линейного ускорителя «Trilogy» //Конференція нейрохірургів України (Судак, АР Крим, 14-16 вересня 2011 року). Тези доповідей. - Київ, Експрес Поліграф, 2011. – С.61.
 12. Цимбалюк В.І., Дмитерко І.П., Марущенко М.О. Перспективи застосування кріонейротомії, як нейрохірургічного методу в лікуванні невралгій трійчастого нерва тяжкої форми //Национальная научно-практическая конференція с международным участием «Болевые синдромы в медицинской практике» (19-20 октября 2011 г.). Программа конференции. – Киев. – 2011. – С.24-25.
 13. Цимбалюк В.І., Дмитерко І.П., Марущенко М.О., Оришака М.І. Аспекти комбінованого лікування невралгій трійчастого нерва //Матеріали ХI з’їзд ВУЛТ (28.09 - 30.09.2011, м.Харків). 100 років українському лікарському товариству. – 2011. – С.183-184, №273.
 14. Цимбалюк В.І., Марущенко М.О., Дмитерко І.П. Особливості впливу локальної кріодеструкції мозкової речовини на імунний статус //Матеріали ХI з’їзд ВУЛТ (28.09 - 30.09.2011, м.Харків). 100 років українському лікарському товариству. – 2011. – С.184-185, №275.
 15. Цимбалюк В.І., Жданова В.М., Хорошун А.П., Богомаз Г.І., Грабарчук О.Ю. Магнітотерапія в комплексному лікуванні хворих з невропатією лецевого нерва, ускладненою розвитком постневритичної контрактури мімічних м’язів //Матеріали ХI з’їзд ВУЛТ (28.09 - 30.09.2011, м.Харків). 100 років українському лікарському товариству. – 2011. – С.184, №274.
 16. Степаненко І.В., Цимбалюк В.І., Попова І.Ю., Лихачова Т.А., Бондар Т.С. Оцінка темпів функціонального відновлення при різних методах лікування //Матеріали ХI з’їзд ВУЛТ (28.09 - 30.09.2011, м.Харків). 100 років українському лікарському товариству. – 2011. – С.180, №265.
 17. Степаненко І.В., Цимбалюк В.І., Бондар Т.С., Попова І.Ю., Лихачова Т.А., Земскова І.П. Вплив препарату прамістар на динаміку когнітивних функцій у хворих з легкою закритою черепно-мозковою травмою //Матеріали ХI з’їзд ВУЛТ (28.09 - 30.09.2011, м.Харків). 100 років українському лікарському товариству. – 2011. – С.180, №266.